Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Metaalstore.nl, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72040238.
 2. Klant / consument: natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Metaalstore.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 3. Consument: de Klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Metaalstore.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Dienst(en): de Dienst(en) die Metaalstore.nl levert, zoals de zaagservice.
 6. Website: de website van Metaalstore.nl, te raadplegen via www.metaalstore.nl.
 7. Werk bon: Het formulier dat na ondertekening dient als bewijs van oplevering.
 8. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Metaalstore.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen, op afstand gesloten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van Metaalstore.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Metaalstore.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Metaalstore.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Metaalstore.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Kennelijke vergissingen of kennelijke programmeer- of typefouten in het aanbod, prijzen of overige informatie binden Metaalstore.nl niet.
 3. Metaalstore.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 4. Metaalstore.nl adviseert haar klanten over de montage of verlijming van haar producten. Metaalstore.nl adviseert Klanten tevens over de maatvoering. Adviezen van Metaalstore.nl zijn een richtlijn. De specifieke situatie ter plaatse kan aanleiding zijn om af te wijken van het advies. Het is aan de Klant of een door de Klant gekozen deskundige ter plaatse te beoordelen of de door Metaalstore.nl gegeven adviezen voor de Klant specifiek toepasbaar zijn. Metaalstore.nl biedt Klanten de mogelijkheid vragen inzake te stellen. Dat kan telefonisch of via het Metaalstore contactformulier. Metaalstore.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid inzake montage, verlijming of maatvoering.
 5. Metaalstore.nl levert producten inclusief montagematerialen. De geleverde pluggen, schroeven en lijm zijn van uitstekende kwaliteit. Het kan voorkomen dat deze materialen, gezien de specifieke situatie ter plaatse, niet de juiste of ontoereikend zijn. Het is aan de Klant te beoordelen of de specifieke situatie te plaatse voldoet aan het gebruik van de bijgeleverde montagematerialen. Mocht dat niet zo zijn is het aan de Klant ervoor zorg te dragen dat de juiste montage materialen worden toegepast. Metaalstore.nl monteert zelf niet. Metaalstore.nl adviseert Klanten de montage uit te laten voeren door een daartoe bekwame vakman. Deze vakman is bekwaam de juiste wijze van uitvoering en de juiste keuze voor montage materialen te maken. Metaalstore.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid inzake montage, schade als gevolg van montage, verlijming , schade als gevolg van verlijming, foutieve maatvoering en schade als gevolg van foutieve maatvoering. Metaalstore.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade of vervolgschade als gevolg van niet vakbekwaam uitgevoerde montage. Metaalstore.nl is op geen enkele wijze partij in een eventueel dispuut ,tussen de Klant en de vakman, aangaande de montage van producten geleverd door Metaalstore.nl
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, tenzij op de Website anders vermeld. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs is inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering worden voor het sluiten van de Overeenkomst duidelijk vermeld en worden in het bestelproces apart weergegeven. Consument maakt een keuze voor de wijze van levering. Metaalstore.nl wijst consumenten erop om voor leveringen in afwijkende maten of gewicht contact met Metaalstore op te nemen;
  3. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  7. indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
  8. de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt;
  9. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;
  10. de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of Diensten.

Artikel 4 – De totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de Overeenkomst ziet op volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (ook wel maatwerk genoemd) tot maatwerk betreft, kunnen de doorgegeven specificaties na aanvaarding niet meer worden gewijzigd.
 3. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Metaalstore.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 4. Metaalstore.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Metaalstore.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Metaalstore.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Na deze melding heeft de klant nogmaals 14 Dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. De consument heeft tevens het recht om maatwerk bestellingen binnen 7 werkdagen te annuleren mits deze nog niet geproduceerd zijn. Is een bestelling of een deel van de bestelling inmiddels in productie van geldt Artikel 9 Uitsluitingen herroepingsrecht. Metaalstore.nl is bij herroeping gerechtigd om administratie kosten in rekening te brengen. De administratiekosten rechtvaardigen de door Metaalstore gemaakte kosten voor onder andere; order administratie, financiële administratie, betaal- en refund kosten (Payment Service Provider) en correspondentiekosten.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Bij levering van Diensten:
 4. Bij levering van Diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 Dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering terzake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Onder verdergaan dan toegestaan in lid 1 valt in ieder geval:
  – Het product monteren;
  – De verpakking weggooien;
  – Het product ernstig beschadigen of aanpassen.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Metaalstore.nl hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Metaalstore.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 Dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Metaalstore.nl. Dit hoeft niet als Metaalstore.nl heeft aangeboden het product zelf op te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De producten kunnen direct worden teruggezonden aan de leverancier van de producten. Het retouradres wordt daarom per product bij de levering aan u verstrekt.
 4. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Metaalstore.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 6. Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, indien de Consument gebruik maakt van de door Metaalstore.nl aangeboden retourprocedure.
  Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, indien de Consument geen gebruik maakt van de door Metaalstore.nl aangeboden retourprocedure.
 7. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht verrichting van de Dienst die aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Metaalstore.nl is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 8. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van Metaalstore.nl bij herroeping

 1. Als Metaalstore.nl de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangst bevestiging.
 2. Metaalstore.nl vergoedt de consument de directe productkosten van het geretourneerde product. Andere kosten als bijvoorbeeld leverings- en handlingskosten komen voor rekening van de consument. De kosten van het geretourneerde product worden geretourneerd binnen 14 Dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt.
  Tenzij Metaalstore.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag Metaalstore.nl wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Metaalstore.nl streeft erna de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel terug te betalen als de Consument heeft gebruikt.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Metaalstore.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 5. Metaalstore.nl heeft het recht om administratiekosten in rekening te brengen voor bestellingen die, niet door toedoen van of verwijt aan Metaalstore, worden geannuleerd en betalingen moeten worden geretourneerd. Metaalstore heeft tevens het recht om administratiekosten in rekening te brengen voor de opslag van niet opgehaalde goederen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:

 1. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (ook wel maatwerk genoemd).
 2. Producten die op basis van door de klant opgegeven maatvoering geproduceerd zijn. Onder geproduceerd wordt tevens verstaan; gezaagd, geknipt, gestanst, gekant, geponst.
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 4. Producten die gemonteerd geweest zijn.
 5. Producten of bestellingen waarbij de consument verzuimt deze bij Metaalstore.nl in Eindhoven op te halen. Metaalstore.nl is gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen voor opslag van niet opgehaalde producten of bestellingen.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie van producten

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. Metaalstore.nl staat ervoor in dat de producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Een door Metaalstore.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Metaalstore.nl jegens Metaalstore.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst.
 4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Consument binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Metaalstore.nl daarvan in kennis te stellen.
 5. Indien Metaalstore.nl de klacht gegrond acht, worden de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Metaalstore.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Metaalstore.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de, bij bestelling, opgegeven klantinformatie. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt voor verzending en transport door derden.
 4. Metaalstore.nl differentieert in de te rekenen verzendtarieven op basis van lengte en omvang in cm2. Consument kan van deze kostendifferentiatie kennis nemen in het overzicht kosten die Metaalstore.nl in rekening brengt. Bij de levering van “specials” of van bestel items van afzonderlijke vorm of omvang vraagt Metaalstore.nl consumenten om bij bestelling contact met Metaalstore.nl op te nemen. Dit in verband met de hoge leveringskosten bij afwijkende maten / omvang.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Metaalstore.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Metaalstore.nl het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Metaalstore.nl zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. De Consument is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 8. Indien levering van een bestelde Dienst onmogelijk blijkt te zijn, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 9. Metaalstore.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.

Artikel 12 – Oplevering

 1. Voor oplevering van de Dienst is artikel 7:758 BW van overeenkomstige toepassing.
 2. De Dienst geldt in ieder geval als opgeleverd wanneer Metaalstore.nl heeft medegedeeld dat de Dienst gereed is voor oplevering en de Klant de Dienst heeft aanvaard.
 3. Aanvaarding vindt plaats door ondertekening van de Werk bon (bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden). Een door de Klant geconstateerde tekortkoming die door Metaalstore.nl niet wordt erkend, wordt in de Werk bon als zodanig vermeld.
 4. Indien Metaalstore.nl heeft medegedeeld dat de Dienst voor oplevering gereed is en de Klant niet binnen 7 Dagen daarna laat weten of hij de afronding van de Dienst al dan niet aanvaardt, geldt de Dienst als opgeleverd.
 5. Indien de Klant de afronding van de Dienst afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn.
 6. Indien de Klant het gemonteerde of de opgenomen maten in gebruik neemt, geldt de Dienst als opgeleverd.
 7. Na oplevering is de Dienst voor risico van de Klant en dienen alle verschuldigde bedragen te worden voldaan. Diensten of werkzaamheden die na oplevering worden verzocht of uitgevoerd, gelden als meerwerk waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 13 – Verplichtingen van de Klant

 1. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Metaalstore.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Metaalstore.nl worden verstrekt.
  Indien levering op het opgegeven leveringsadres, in alle redelijkheid, niet mogelijk blijkt en Metaalstore.nl is in deze niet te verwijten, zullen additionele verzendkosten voor rekening komen van de Klant.
 2. Klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Klant zorgt daarbij dat Metaalstore.nl kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting en van parkeergelegenheid.
 3. Klant zorgt ervoor dat Metaalstore.nl kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
 4. Indien enige kosten uit het gebruik van de in lid 2 benoemde benodigdheden voortvloeien, worden deze doorberekend aan de Klant.
 5. Klant draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Metaalstore.nl en diens medewerkers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties
 6. Klant is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden of Diensten verhinderen of belemmeren.

Artikel 14 – Betaling

 1. Klant dient betalingen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Metaalstore.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na bezorging van het product of in geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst, binnen 14 Dagen na afgifte van de deze Overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Metaalstore.nl te melden.
 3. In geval van wanbetaling heeft Metaalstore.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, nadat hij door de Metaalstore.nl is gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 Dagen is gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. De kosten bestaan uit de wettelijke rente en de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten zijn ter hoogte van de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.
 4. Zolang de Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde producten eigendom van Metaalstore.nl

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. De Klant kan een klacht indienen over producten of service, per telefoon, e-mail of per post.
 2. Bij Metaalstore.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Metaalstore.nl binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De Consument kan ook een klacht of een geschil indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Artikel 16 – Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. Metaalstore.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Metaalstore.nl daarvan in kennis te stellen, zodat Metaalstore.nl gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Metaalstore.nl of in geval van schade door dood of lichamelijk letsel.
 3. De totale aansprakelijkheid van Metaalstore.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door Klant betaalde prijs (inclusief btw).
 4. Iedere aansprakelijkheid van Metaalstore.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade als gevolg van niet vakkundige montage, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 5. De aansprakelijkheid van Metaalstore.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Metaalstore.nl direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Metaalstore.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Metaalstore.nl in staat is adequaat te reageren.
 6. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Metaalstore.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Metaalstore.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan 90 Dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het overeengekomen bedrag heeft verricht, blijft het geleverde eigendom van Metaalstore.nl

Artikel 19 – Intellectuele eigendom.

 1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Metaalstore.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 20 – Persoonsgegevens.

 1. Metaalstore.nl zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Metaalstore.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 2. De site van Metaalstore.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Metaalstore.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Metaalstore.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Metaalstore.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 21 – Slotbepalingen

 1. Op alle aanbiedingen van Metaalstore.nl, haar Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Deze rechtskeuze laat de bescherming die de Consument op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
 2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en Whatsapp verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat

Contactgegevens
Metaalstore.nl
HN Metaalbewerking BV

Vestigings- & bezoekadres:
Avignonlaan 18
5627 GA Eindhoven
Openingstijden: van maandag tot vrijdag van 08.30h tot 16.30h

Tel: 040-8459333
info@metaalstore.nl
www.metaalstore.nl

KVK Eindhoven: 72040238
BTW nummer: NL857649681B01

Heeft u vragen aan Metaalstore.nl? Wij helpen u graag verder.

Dat kan telefonisch via 040-8459333 maar bij voorkeur via het Metaalstore contactformulier. Heeft u een vraag over maatwerk dan graag een email naar: info@metaalstore.nl  Deze email graag voorzien van een duidelijke beschrijving van uw wens EN een schets/tekening met de exacte maatvoering. Wij nemen dan binnen enkele dagen contact met u op.

Contact opnemen
Inloggen bij Metaalstore