Onze Voorwaarden

Datum: januari 2023

Voor consumenten gelden onderstaande Algemene Voorwaarden voor consumenten. Bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontleden aan de voorwaarden voor consumenten. Hiervoor zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.
U kunt de algemene voorwaarden raadplegen in onze webshops en op onze website. De METAALUNIEVOORWAARDEN vindt u op de website van HN Metaalbewerking. Indien gewenst stellen wij u de voorwaarden kosteloos beschikbaar.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten (B2C) en bedrijven (B2B) aanbiedt; Ondernemer in dit kader is HN Metaalbewerking B.V. ; online handelend in Nederland onder de naam, Metaalstore.nl en online handelend in België onder de naam Metaalstore.be. HN Metaalbewerking B.V. / Metaalstore.nl / Metaalstore.be is gevestigd in Nederland, te Eindhoven en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72040238.
 2. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer (HN Metaalbewerking B.V., Metaalstore.nl of Metaalstore.be) en/of zich geregistreerd heeft in de Webshop/Website.
 3. Consument: een natuurlijke of rechtspersoon niet handelend van beroep of bedrijf die een Overeenkomst op afstand aangaat met ondernemer en/of zich geregistreerd heeft in de Webshop/Website.
 4. Klant: Verzamelnaam voor onder Artikel 1 lid 2 genoemde Bedrijf alsmede verzamelnaam voor onder Artikel 1 lid 3 genoemde Consument.
 5. Overeenkomst op afstand : een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 8. Dag: kalenderdag.
 9. Werkdag: Werkdagen ofwel productiedagen zijn van maandag tot en met zaterdag.
 10. Dienst(en): de Dienst(en) die Ondernemer levert, zoals de zaagservice.
 11. Website: de website van HN Metaalbewerking B.V. te raadplegen via www.hansnijssenmetaalbewerking.nl
 12. Webshop: de webshops Metaalstore.nl (www.metaalstore.nl) en Metaalstore.be (www.metaalstore.be).
 13. Werk bon: Het formulier dat na ondertekening dient als bewijs van oplevering.
 14. Duurtransactie : een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 15. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 16. Transport: Het leveren van bestellingen aan de Klant. Transport kan worden verricht door de ondernemer zelf of door derde partijen. Ondernemer levert bestellingen uit in Nederland en in België.
 17. Verzenden: Het leveren van brievenbus bestellingen aan klant via Post.nl.
 18. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ondernemer en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 19. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

HN Metaalbewerking B.V.
Online handelend onder:  Metaalstore.nl en Metaalstore.be


Vestigingsadres:
Avignonlaan 18
5627GA, Eindhoven
Nederland

Kamer van koophandel Nederland:
KvK nummer: 72040238
Activiteit 1: SBI-code: 2562 – Algemene metaalbewerking
Activiteit 2: SBI-code: 2599 – Vervaardiging van producten van metaal
Activiteit 3: SBI-code 47918 – Detailhandel via internet in overige non-food. De productie en handel van maatwerk producten op gebied van RVS, staal en aluminium alsmede de verkoop van werken van metaal en gerelateerde diensten via internet.

Contactgegevens en openingstijden:
HN Metaalbewerking: +31 6 22001318
Metaalstore.nl: +31 40 8459333
Metaalstore.be: +31 40 8459333
Openingstijden: Het vestigingsadres is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30h tot 16.30h

Afhaaladres online bestellingen:
U kunt online bestellingen afhalen op het vestigingsadres: Avignonlaan 18, 5627GA, Eindhoven, Nederland.

E-mail:
info@Hansnijssenmetaalbewerking.nl
info@metaalstore.nl
info@metaalstore.be

BTW identificatie nummer:
Nederland: NL858958958B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst en Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door Ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. De Algemene Voorwaarden worden, voordat de Overeenkomst en/of de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan de Klant beschikbaar gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn eenvoudig vindbaar en in te zien op de Website van Hans Nijssen metaalbewerking en in de webshops; Metaalstore.nl en Metaalstore.be. Indien dit redelijkerwijs voor de klant niet mogelijk is zal Ondernemer de Algemene Voorwaarden op andere wijze beschikbaar stellen / inzage in geven.  De Algemene Voorwaarden zijn eenvoudig te vinden op de home pagina van de website en de webshops.
 4. De Algemene Voorwaarden worden, voordat de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, aan de Klant beschikbaar gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn eenvoudig vindbaar en in te zien op de Website van Hans Nijssen metaalbewerking en in de webshops; Metaalstore.nl en Metaalstore.be. Indien dit redelijkerwijs voor de klant niet mogelijk is zal Ondernemer de Algemene Voorwaarden op andere wijze beschikbaar stellen / inzage in geven.
 5. De Klant accepteert de Algemene- en Bijzondere Voorwaarden expliciet bij het tot stand komen van de Overeenkomst op afstand tussen de Ondernemer en de klant. De Klant accepteert de Algemene en Bijzondere Voorwaarden expliciet alvorens de laatste stap van het aankoop proces in te gaan. Met de acceptatie van de Overeenkomst geeft de klant aan de Algemene- en Bijzondere Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
 6. De Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op montage op locatie. De Bijzondere Voorwaarden kunnen afwijken van de Algemene Voorwaarden. Waarbij hetgeen in de Bijzondere Voorwaarden is vastgelegd prefereert op hetgeen is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.
 7. Ondernemer stelt de Bijzondere Voorwaarden beschikbaar aan Klant. De Bijzondere Voorwaarden HN Metaalbewerking zijn eenvoudig vindbaar op de website van Hans Nijssen Metaalbewerking B.V.
 8. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 9. Bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontleden aan de voorwaarden voor consumenten. Hiervoor zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website en/of webshop te allen tijde juist en volledig is. Kennelijke vergissingen of kennelijke programmeer- of typefouten in het aanbod, prijzen of overige informatie binden Ondernemer niet.
 3. Ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 4. Ondernemer adviseert de Klant over de montage of verlijming van haar producten. Ondernemer adviseert de Klant tevens over de maatvoering. Adviezen van Ondernemer zijn een richtlijn. De specifieke situatie ter plaatse kan aanleiding zijn om af te wijken van het advies. Het is aan de Klant of een door de Klant gekozen deskundige ter plaatse te beoordelen of de door Ondernemer gegeven adviezen voor de Klant specifiek toepasbaar zijn. Ondernemer biedt de Klant de mogelijkheid vragen inzake te stellen. Dat kan telefonisch of via het Metaalstore contactformulier. https://metaalstore.nl/contact/ Ondernemer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid inzake montage, verlijming of maatvoering.
 5. Ondernemer levert producten inclusief montagematerialen. De geleverde pluggen, schroeven en lijm zijn van uitstekende kwaliteit. Het kan voorkomen dat deze materialen, gezien de specifieke situatie ter plaatse, niet de juiste of ontoereikend zijn. Het is aan de Klant te beoordelen of de specifieke situatie te plaatse voldoet aan het gebruik van de bijgeleverde montagematerialen. Mocht dat niet zo zijn is het aan de Klant ervoor zorg te dragen dat de juiste montage materialen worden toegepast. Ondernemer monteert zelf niet. Of alleen nadat montage ter plaatse uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Ondernemer adviseert de Klant de montage uit te laten voeren door een daartoe bekwame vakman. Deze vakman is bekwaam de juiste wijze van uitvoering en de juiste keuze voor montage materialen te maken. Ondernemer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid inzake montage, schade als gevolg van montage, schade als gevolg van verlijming en schade als gevolg van foutieve maatvoering. Ondernemer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade of vervolgschade als gevolg van niet vakbekwaam uitgevoerde montage. Ondernemer is op geen enkele wijze partij in een eventueel dispuut ,tussen de Klant en de vakman, aangaande de montage van producten geleverd door Ondernemer.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, tenzij op de Website / webshop anders vermeld. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs is inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering worden voor het sluiten van de Overeenkomst duidelijk vermeld en worden in het bestelproces apart weergegeven. Klant maakt een keuze voor de wijze van levering. Ondernemer wijst de Klant erop om voor leveringen in afwijkende maten of gewicht contact andere leveringscondities gelden;
  3. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  7. indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is;
  8. de wijze waarop de Klant voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt;
  9. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;
  10. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  11. de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van Producten of Diensten.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de Overeenkomst betrekking heeft op, volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, genoemd als maatwerk dan kunnen de doorgegeven specificaties na aanvaarding niet meer worden gewijzigd.
 3. Voor volgens specificatie van Klant vervaardigde producten (ook maatwerk genoemd) is het recht van herroeping niet van toepassing. Deze producten kunnen niet worden geruild of terug worden gegeven.
 4. Klant wordt expliciet verzocht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden en hiermee in te stemmen. Met het afronden van de overeenkomst geeft de Klant aan de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en deze te accepteren.
 5. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 6. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Hiervoor wordt het door Klant opgegeven e-mail adres gebruikt.
 7. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven e-mail adres, de door de Klant ingestelde security filters of instellingen aangaande e-mail verkeer en controleert tevens de SPAM map op de terugkoppeling.
 8. Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Ondernemer gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 9. Ondernemer heeft het recht een overeenkomst eenzijdig te beëindigen als zij hiertoe aanleiding ziet. De Klant wordt hierover geïnformeerd. Bij eenzijdige herroeping van de overeenkomst door Ondernemer ontvangt de Klant het volledige aankoopbedrag inclusief de kosten van verzending/transport en overige kosten per omgaande retour.
 10. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 11. Ondernemer maakt voor het betalingsverkeer gebruik van de dienstverlening van een Payment Service Provider (PSP). Deze Payment Service Provider draagt zorg voor een veilige betaalomgeving voor de Klant.
 12. Terugkoppeling door ondernemer, al dan niet elektronisch, bevat naast door de klant, in het bestelproces opgegeven, NAW gegevens de onderstaande informatie;
 1. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;
 2. KvK registratie, IBAN van ondernemer en BTW nummer van ondernemer.
 3. het verzend / transport proces;
 4. de verwijzing naar het proces van klachtafhandeling (in de webshop beschikbaar);
 5. de toepasselijke Algemene- en Bijzondere Voorwaarden (in de webshop beschikbaar);

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen na ontvangst orderbevestiging door ondernemer.
 2. De Klant heeft bij het aangaan van de online webshop overeenkomst kennis genomen en is akkoord gegaan met de door Ondernemer gecommuniceerde snelle productie- en snelle leveringstermijn van twee werkdagen. Indien bestellingen zijn geproduceerd en verpakt voor transport zijn Artikel 6 Lid 4, Lid 5 en Lid 7 van toepassing.
 3. Na ontbinding van de overeenkomst heeft de Klant nogmaals veertien dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Uitgezonderd hiervan zijn de in Artikel 5 Lid 2 genoemde maatwerkproducten.
 4. De Klant heeft het recht om bestellingen gerelateerd aan maatwerk (Art. 5 Lid 2) binnen 5 werkdagen te annuleren mits deze nog niet geproduceerd zijn. Is een bestelling of een deel van de bestelling inmiddels in productie of geproduceerd geldt Artikel 5 Lid 3.
 5. Voor volgens specificatie van Klant vervaardigde producten (ook maatwerk genoemd) is het recht van herroeping niet van toepassing. Deze producten kunnen niet worden geruild of terug worden gegeven.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of gemakkelijk vindbaar in de Webshop en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. De Ondernemer is bij herroeping gerechtigd om administratie kosten in rekening te brengen. De administratiekosten rechtvaardigen de door Ondernemer gemaakte kosten voor onder andere; order administratie, financiële administratie, betaal- en refund kosten (Payment Service Provider), evt. verpakkingskosten en correspondentiekosten.
 8. Tijdens het proces van herroeping zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 9. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 10. Bij levering van diensten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der Overeenkomst.
 11. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Conform artikel 6 Lid 7 kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden.
 12. De Ondernemer zal alle van de Klant ontvangen betalingen vergoeden, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de klant om de Overeenkomst te herroepen. Conform artikel 6 Lid 7 kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden.
 13. Indien de klant een deel van de levering herroept en deze producten terugzend dan zal Ondernemer de kosten voor dat specifieke product of producten binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden goederen vergoeden.
 14. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat retourproducten zorgvuldig worden verpakt zodat deze onbeschadigd door Ondernemer retour worden ontvangen.
 15. De Ondernemer verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de klant als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.
 16. De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de Klant om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de Ondernemer terugbetaald.
 17. Behalve wanneer de onderneming heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de Ondernemer, in het kader van Verkoop Overeenkomst, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft retour ontvangen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Ondernemer vergoedt de Klant de directe product kosten van het geretourneerde product. Andere kosten als bijvoorbeeld leveringskosten, handlingskosten en de kosten voor knippen en zagen komen voor rekening van de Klant. De kosten van het geretourneerde product worden geretourneerd uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt dan wel het product onbeschadigd en niet gemonteerd is retour ontvangen door Ondernemer.
 2. Indien de klant een deel van de levering herroept en deze producten terugzend dan zal Ondernemer de kosten voor dat specifieke product of producten binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden goederen vergoeden.
 3. De Ondernemer verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de klant als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.
 4. De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de klant om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de Ondernemer terugbetaald.
 5. Behalve wanneer de onderneming heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de Ondernemer, in het kader van Verkoop Overeenkomst, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft retour ontvangen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.
 6. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van de geleverde goederen voor zijn rekening.
 7. Ondernemer heeft het recht om administratiekosten in rekening te brengen voor bestellingen die, niet door toedoen van of verwijt aan Ondernemer, worden geannuleerd en betalingen moeten worden geretourneerd.
 8. In aanvulling op Artikel 6 lid 7 is de Ondernemer bij herroeping gerechtigd om administratie kosten in rekening te brengen. De administratiekosten rechtvaardigen de door Ondernemer gemaakte kosten voor onder andere; order administratie, financiële administratie, betaal- en refund kosten (Payment Service Provider), verpakkingskosten en correspondentiekosten.
 9. Ondernemer heeft het recht om opslagkosten in rekening te brengen voor de opslag van niet opgehaalde goederen.

Artikel 8 – Zorgplicht Klant

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Onder verdergaan dan toegestaan in lid 1 valt in ieder geval:
  – Het product monteren;
  – De verpakking weggooien;
  – Het product ernstig beschadigen of aanpassen;
  – Het product onbeheerd of onzorgvuldig opgeslagen achter te laten op locatie;
  – Het product onzorgvuldig verpakken waardoor beschadiging aan het product optreed tijden het retour zenden.
 3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 4. De Klant is verplicht de zending bij ontvangst op schade te controleren. Dit geldt zowel voor schade aan de verpakking die tot beschadiging van het geleverde product zou hebben kunnen leiden als wel beschadiging aan het product zelf. U dient beschadigen binnen 3 werkdagen na ontvangst te melden aan Ondernemer. Maak hiervoor, bij voorkeur, gebruik van email: info@metaalstore.nl of info@metaalstore.be met hierbij duidelijk fotomateriaal als bijlage.
 5. De Klant is verplicht de zending bij ontvangst op onvolkomenheden te controleren. Dit geldt zowel voor de geleverde maatvoering, de geleverde producten als accessoires en het geleverde aansluitmateriaal. Klant dient onvolkomenheden binnen 3 werkdagen na ontvangst te melden aan Ondernemer. Maak hiervoor, bij voorkeur, gebruik van email: info@metaalstore.nl of info@metaalstore.be met hierbij duidelijk fotomateriaal als bijlage.
 6. Ondernemer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan geleverde goederen die niet binnen 3 werkdagen na ontvangst door klant aan Ondernemer zijn gemeld.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de in Artikel 6 beschreven bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in Artikel 6 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Ondernemer. Dit hoeft niet als Ondernemer heeft aangeboden het product zelf op te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De producten kunnen direct worden teruggezonden aan Ondernemer. Het retouradres van Ondernemer staat duidelijk vermeld in de Webshop of Website.
 4. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. De klant is verantwoordelijk voor een correcte verpakking van de retour te zenden producten.
 6. Ondernemer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid over retour gezonden producten die beschadigd door Ondernemer worden ontvangen.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 8. Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, indien de Klant gebruik maakt van de door Ondernemer aangeboden retourprocedure.
  Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, indien de Klant geen gebruik maakt van de door Ondernemer aangeboden retourprocedure.
 9. Indien de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om verrichting van de Dienst die aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Klant een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 10. Met verwijzing naar Artikel 8 Lid 4 en lid 5 accepteert Ondernemer geen herroepingen, als gevolg van schade aan het product, langer dan 3 dagen na levering van de bestelling bij de Klant.
 11. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 – Ondernemer bij herroeping

 1. Ondernemer maakt herroeping door Klant op elektronische wijze mogelijk. Klant ontvangt na ontvangst door Ondernemer onverwijld een ontvangst bevestiging.
 2. Voor volgens specificatie van Klant vervaardigde producten (ook maatwerk genoemd) is het recht van herroeping niet van toepassing. Deze producten kunnen niet worden geruild of terug worden gegeven.
 3. Ondernemer vergoedt de Klant de directe product kosten van het geretourneerde product. Andere kosten als bijvoorbeeld leveringskosten, handlingskosten en de kosten voor knippen en zagen komen voor rekening van de Klant. De kosten van het geretourneerde product worden geretourneerd uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt dan wel het product onbeschadigd en niet gemonteerd is retour ontvangen door Ondernemer.
 4. Tenzij Ondernemer aanbiedt het product zelf op te halen, mag Ondernemer wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 5. Ondernemer streeft erna de Klant terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt.
 6. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 7. Ondernemer heeft het recht om administratiekosten in rekening te brengen voor bestellingen die, niet door toedoen van of verwijt aan Hans Nijssen Metaalbewerking B.V. / Metaalstore, worden geannuleerd en betalingen moeten worden geretourneerd.
 8. Ondernemer heeft het recht om opslagkosten in rekening te brengen voor de opslag van niet opgehaalde goederen.

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Ondernemer alleen worden uitgesloten indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:

 1. Diensten Overeenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 2. De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (ook wel maatwerk genoemd). Met verwijzing naar: Artikel: 5 Lid 2 en Artikel 5 Lid 3.
 4. Producten die op basis van door de Klant opgegeven maatvoering geproduceerd zijn. Onder geproduceerd wordt tevens verstaan; gezaagd, geknipt, gestanst, gekant, geponst, geslepen, gelast, gecoat en verdere bewerkingen op verzoek van en specifiek voor de Klant.
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 6. Producten die gemonteerd geweest zijn.
 7. Producten die door toedoen van Klant dan wel door toedoen van derden, onder verantwoordelijkheid van Klant, zijn beschadigd.
 8. Producten of bestellingen waarbij de klant verzuimt deze bij Ondernemer, binnen redelijke termijn, in Eindhoven op te halen. Ondernemer is gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen voor opslag van niet opgehaalde producten of bestellingen.
 9. Met verwijzing naar Artikel 8 Lid 4 en Lid 5 accepteert Ondernemer geen herroepingen als gevolg van beschadiging of onvolkomenheden van de geleverde producten langer dan 3 dagen na levering van de bestelling / product bij de Klant.
 10. Overeenkomsten waarbij de klant de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

Artikel 12 – Levering, Transport en Verzending

 1. Klant maakt bij het aangaan van de Overeenkomst de keuze voor de wijze van levering van de bestelling. Klant heeft de keuze voor levering op het bij aangaan van de overeenkomst opgegeven leveringsadres of het afhalen van de bestelling op het vestigingsadres van Ondernemer.
 2. Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 4. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de, bij aangaan van de overeenkomst, opgegeven klantinformatie. Deze klantinformatie wordt o.a. gebruikt voor contact, correspondentie, verzending en transport door derden.
 5. Ondernemer levert bestellingen in Nederland en in België.
 6. Ondernemer draagt zorg voor een deugdelijke verpakking.
 7. Levering geschiedt door Ondernemer of door derden (DPD, Van Spreuwel Transport, Post.nl).
 8. De kosten voor transport of verzending komen voor rekening van Klant.
 9. De hoogte van kosten voor transport of verzending zijn afhankelijk van lengte, omvang en gewicht van de bestelde producten.
 10. De kosten voor transport of verzending worden door Ondernemer aan de Klant schriftelijk medegedeeld in de offerte.
 11. De kosten voor transport of verzending worden in het online bestelproces direct zichtbaar voor de Klant.
 12. Het kostenoverzicht van de transport- en verzendkosten die Ondernemer in rekening brengt zijn inzichtelijk in de webshop.
 13. De klant betaalt geen verzendkosten boven een door ondernemer vastgesteld factuurbedrag. Het grens factuurbedrag is in kostenoverzicht (artikel 12 Lid 12) opgenomen.
 14. De klant heeft bij het aangaan van de online webshop overeenkomst kennis genomen en is akkoord gegaan met de door Ondernemer gecommuniceerde snelle productie- en snelle leveringstermijn van twee werkdagen. Indien bestellingen zijn geproduceerd en verpakt voor transport zijn Artikel 6 Lid 4, Lid 5 en Lid 7 van toepassing.
 15. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk binnen 14 dagen, nadat hij de bestelling geplaatst, heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en ontvangt het volledig betaalde factuurbedrag terug.
 16. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ondernemer het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 17. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Ondernemer neemt contact op met Klant om het alternatief te bespreken en om goedkeuring te vragen. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 18. Indien levering van een bestelde Dienst onmogelijk blijkt te zijn, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 19. Metaalstore.nl en Metaalstore.be zijn gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.
 20. De klant wordt geïnformeerd over het aflever- / bezorgmoment. Hiervoor wordt het door de klant, bij aangaan van de overeenkomst, opgegeven e-mail adres gebruikt. Conform Artikel 12 Lid 4 is de klant verantwoordelijkheid voor de juistheid en de werkzaamheid van het opgegeven e-mail adres.
 21. Klant dient op het aangegeven aflever- / bezorgmoment aanwezig te zijn op de verzend locatie.
 22. Klant dient ervoor zorg te dragen dat aflevering op de opgegeven verzend locatie mogelijk is. Ondernemer is gerechtigd om administratieve en/of verzendkosten in rekening te brengen als levering op verzend locatie niet mogelijk blijkt en bestellingen door de transporteurs (DPD, Post.nl en van Spreuwel Transport BV) retour worden genomen naar Metaalstore.
 23. Klant heeft bij transport verzorgd door Van Spreuwel transport de mogelijkheid het bezorgmoment te wijzigen.
 24. Indien levering op het opgegeven leveringsadres, in alle redelijkheid, niet mogelijk blijkt en Ondernemer is in deze niet te verwijten, zullen additionele verzendkosten voor rekening komen van de Klant.
 25. Eventuele extra kosten gemaakt door Ondernemer voor het opnieuw aanbieden van de bestelling komen voor rekening van Klant.
 26. De Klant is verplicht de zending bij ontvangst op schade te controleren. Dit geldt zowel voor schade aan de verpakking die tot beschadiging van het geleverde product zou hebben kunnen leiden als wel beschadiging aan het product zelf. U dient beschadigen binnen 3 werkdagen na ontvangst te melden aan Ondernemer. Maak hiervoor, bij voorkeur, gebruik van email: info@metaalstore.nl of info@metaalstore.be met hierbij duidelijk fotomateriaal als bijlage.
 27. De Klant is verplicht de zending bij ontvangst op onvolkomenheden te controleren. Dit geldt zowel voor de geleverde maatvoering, de geleverde producten als accessoires en het geleverde aansluitmateriaal. Klant dient onvolkomenheden binnen 3 werkdagen na ontvangst te melden aan Ondernemer. Maak hiervoor, bij voorkeur, gebruik van email: info@metaalstore.nl of info@metaalstore.be met hierbij duidelijk fotomateriaal als bijlage.

Artikel 13 – De prijs

 1. Ondernemer heeft het recht de prijs van producten en diensten aan te passen.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, aanpassen. Ondernemer zal hierover in contact treden met klant.
 4. De Klant heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De klant heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen in situaties zoals in Artikel 13 Lid 3 beschreven.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 7. BTW tarieven kunnen per land verschillen.
 8. Intracommunautaire dienst. In het kader van EU afspraken kan de dienst / het product worden belast in het land van de afnemer. Waarbij de afnemer zelf de BTW berekend en betaald in eigen land. Klant / afnemer vermeld hiervoor een geldig / correct BTW identificatienummer bij zijn (online)order.

Artikel 14 – Conformiteit en Garantie van producten

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. Ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Een door Ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Ondernemer jegens Ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst.
 4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen 3 werkdagen na levering van de producten Ondernemer daarvan in kennis te stellen. Dit conform Artikel 8 Lid 4 en Lid 5en Artikel 12 Lid 24 en Lid 25.
 5. Indien Ondernemer de klacht gegrond acht, worden de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed.

Artikel 15 – Oplevering Dienst

 1. Voor oplevering van de Dienst is artikel 7:758 BW van overeenkomstige toepassing.
 2. De Dienst geldt in ieder geval als opgeleverd wanneer Ondernemer heeft medegedeeld dat de Dienst gereed is voor oplevering en de Klant de Dienst heeft aanvaard.
 3. Aanvaarding van bestellingen bij Metaalstore.nl en Metaalstore.be vindt plaats 3 dagen na ontvangt van de bestelling door de klant. Dit conform Artikel 8 Lid 4 en Lid 5en Artikel 12 Lid 24 en Lid 25.
 4. Aanvaarding van HN Metaalbewerking opdrachten (lees maatwerk / werkplaats opdrachten) waarbij de factuur aan Klant is opgemaakt door HN Metaalbewerking B.V. vindt plaats door ondertekening van de Werk bon. Een door de Klant geconstateerde tekortkoming wordt in de Werk bon als zodanig vermeld.
 5. Indien Ondernemer heeft medegedeeld dat de Dienst voor oplevering gereed is en de Klant niet binnen 7 dagen de dienst / bestelling heeft opgehaald dan wel laat weten dat Klant vertraagd is, geldt de Dienst als opgeleverd.
 6. Indien Ondernemer heeft medegedeeld dat de Dienst voor oplevering gereed is, deze wordt verzonden en deze door klant is ontvangen en de Klant niet binnen 3 dagen daarna laat weten of hij de afronding van de Dienst al dan niet aanvaardt, geldt de Dienst als opgeleverd.
 7. Indien de Klant de afronding van de Dienst afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn.
 8. Indien de Klant het gemonteerde of de opgenomen maten in gebruik neemt, geldt de Dienst als opgeleverd.
 9. Na oplevering is de Dienst voor risico van de Klant en dienen alle verschuldigde bedragen te worden voldaan. Diensten of werkzaamheden die na oplevering worden verzocht of uitgevoerd, gelden als meerwerk waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 16 – Verplichtingen van de Klant

 1. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Ondernemer worden verstrekt.
 2. Klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Klant zorgt daarbij dat Ondernemer kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting en van parkeergelegenheid.
 3. Klant zorgt ervoor dat Ondernemer kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
 4. Indien enige kosten uit het gebruik van de in lid 2 benoemde benodigdheden voortvloeien, worden deze doorberekend aan de Klant.
 5. Klant draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Ondernemer en diens medewerkers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties
 6. Klant is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden of Diensten verhinderen of belemmeren.

Artikel 17 – Betaling

 1. Klant dient betalingen volgens de in de bestelprocedure en aangegeven betaalmethoden te voldoen.
 2. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
 3. Ondernemer maakt voor betalingen van de webshops Metaalstore.nl en Metaalstore.be gebruik van een Payment Service Provider (PSP).
 4. In geval van betaling na levering dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de op de factuur gestelde betaaltermijn. De betaaltermijn start na bezorging van het product of in geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst van dienstverlening.
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld (binnen drie dagen) aan Ondernemer te melden.
 6. In geval van wanbetaling heeft Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. De kosten bestaan uit de wettelijke rente en de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten zijn ter hoogte van de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.
 7. Bij betaling met creditcard (Mastercard en Visa) heeft de klant het recht van chargeback. De betaalverplichting van de klant aan de ondernemer blijft bij een chargeback bestaan. Ondernemer is gerechtigd via een incasso procedure haar claim, eventueel aangevuld met additionele kosten, te verhalen op de klant.
 8. Zolang de Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde producten eigendom van Ondernemer.

Artikel 18 – Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht Overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. De Klant kan een klacht indienen over producten of service, per telefoon, e-mail of per post.
 3. De klant kan een klacht indienen over producten of service binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Dit in relatie tot Artikel 8 Lid 4 en Lid 5 en Artikel 12 Lid 24 en Lid 25 waarbij de Klant schade of onvolkomenheden binnen 3 dagen aan Ondernemer moet melden.
 4. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. Ondernemer verzoekt Klant om duidelijk fotomateriaal ter verduidelijking van zijn klacht.
 5. Bij Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6. De klant kan ten allen tijde online een klacht indienen bij de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/odr/

Artikel 19 – Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website en/of Webshop, kan Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid in de Webshop en/of Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. Ondernemer is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website / Webshop ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Ondernemer daarvan in kennis te stellen, zodat Ondernemer gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ondernemer of in geval van schade door dood of lichamelijk letsel.
 3. De totale aansprakelijkheid van Ondernemer jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door Klant betaalde prijs (inclusief btw).
 4. Iedere aansprakelijkheid van Ondernemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade als gevolg van niet vakkundige montage, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 5. De aansprakelijkheid van Ondernemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Ondernemer direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Ondernemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, voorzien van fotomateriaal, zodat Ondernemer in staat is adequaat te reageren.
 6. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Hans Nijssen Metaalbewerking B.V. / Metaalstore.nl / Metaalstore.be door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Ondernemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan 90 Dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het overeengekomen bedrag heeft verricht, blijft het geleverde eigendom van Ondernemer.

Artikel 22 – Intellectuele eigendom.

 1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 23 – Persoonsgegevens.

 1. Ondernemer zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Ondernemer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 2. De Website van Hans Nijssen Metaalbewerking B.V. en de webshops Metaalstore.nl en Metaalstore.be kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Ondernemer geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 24 – Slotbepalingen

 1. Op alle aanbiedingen van Hans Nijssen Metaalbewerking B.V., Metaalstore.nl, haar Overeenkomsten en de uitvoering daarvan waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Deze rechtskeuze laat de bescherming die de Klant op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
 2. Op alle aanbiedingen van Metaalstore.be, haar Overeenkomsten en de uitvoering daarvan waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Deze rechtskeuze laat de bescherming die de Klant op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en WhatsApp verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail of WhatsApp bericht voldoende vaststaat.

Heeft u vragen aan Metaalstore? Wij helpen u graag verder.

Dat kan telefonisch via 040-8459333 maar bij voorkeur via het Metaalstore contactformulier.
Heeft u een vraag over maatwerk dan graag een email naar: info@metaalstore.nl
Wij vragen u om uw vraag/wens duidelijk te beschrijven. Graag ook een schets/tekening toevoegen met de exacte maatvoering.
Wij nemen dan binnen enkele dagen contact met u op.

Met vriendelijke groet;  Uw team Metaalstore

Contact opnemen
Inloggen bij Metaalstore